ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝ ΠΛΩ LAS PALMAS ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ